Werk in België voor buitenlanders

Allereerst is het essentieel om te weten dat :

 

 

EU-burgers die zijn toegelaten voor verblijf kunnen in België werken zonder speciale vergunning.

 

 

Voor niet-EU-burgers houdt het verblijfsrecht, de afgifte van een verblijfsvergunning, niet automatisch het recht in om in België te werken.

 

 

In principeOm in België te mogen werken, moet elke persoon van vreemde nationaliteit die in België arbeidsdiensten wil verrichten, vooraf toestemming krijgen van de bevoegde instantie. Een werknemer is onderworpen aan een arbeidsvergunning, terwijl een zelfstandige een beroepskaart moet aanvragen.

 

Naast deze beginselen zijn er echter andere talrijke uitzonderingen of bijzondere uitvoeringsregelingenDit hangt onder meer af van de arbeidsmarkt, internationale verdragen, de voorgenomen activiteit, de duur van de activiteit en de woonplaats van de betrokken buitenlandse werknemer.

 

De materie is dus zeer complex, en om u in staat te stellen u precies te situeren volgens uw persoonlijke situatie, is het de moeite waard de uitstekende Praktische Gids te raadplegen die op de ADDE-website is gepubliceerd. www.adde.be

 

Heel kort en schematisch zien de verschillende gevallen er als volgt uit:

 

Buitenlanders mogen onbeperkt blijven De lijst van werknemers die zijn vrijgesteld van de verplichting om een arbeidsvergunning aan te vragen is zeer lang en complex, maar samengevat en met bepaalde nuances, mogen buitenlanders die voor onbepaalde tijd in België mogen verblijven, in België werken zodra zij hun verblijfsvergunning zonder bijkomende formaliteiten verkrijgen, alsook bepaalde categorieën werknemers die in de wet restrictief worden omschreven: het gaat om zeer specifieke beroepen waarvoor het vervelend zou zijn om hier de zeer lange lijst weer te geven, die kan worden geraadpleegd op : (http://www.ejustice.just.fgov.be)

 

Andere vreemdelingen met een verblijfsvergunning (Er zijn drie categorieën arbeidsvergunningen voor personen die in loondienst werken:

 

–       De A-vergunningDit is een onbeperkte periode en geldt voor alle beroepen in loondienst, voorbehouden aan werknemers die kunnen bewijzen dat zij gedurende meerdere jaren met een B-werkvergunning in België hebben gewerkt;

–       De B-vergunningDe vergunning, die geldt voor een vaste periode van twaalf maanden en beperkt is tot tewerkstelling bij één werkgever, wordt in beginsel slechts verleend "indien het niet mogelijk is onder de werknemers op de arbeidsmarkt een werknemer te vinden die in staat is de betrokken arbeidsplaats binnen een redelijke termijn op bevredigende wijze te vervullen, zelfs niet door middel van een adequate beroepsopleiding". De vergunning wordt alleen afgegeven als een bepaalde werkgever toestemming vraagt en krijgt om de werknemer in dienst te nemen; 

–          De C-vergunningDe vergunning, die beperkt is in de tijd en geldig is voor alle werkzame beroepen, wordt verleend aan specifieke categorieën buitenlanders op basis van hun woonplaats.

De aanvraag moet worden ingediend bij de bevoegde regionale autoriteiten, afhankelijk van de plaats waar de werknemer werkt.

 

Voor zelfstandigen Vreemdelingen die toegelaten zijn voor verblijf en die voor België een zelfstandige beroepsactiviteit van economisch, sociaal, cultureel, artistiek of sportief belang wensen uit te oefenen, kunnen een beroepskaart krijgen, na onderzoek van hun aanvraag door de Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, KMO en Energie. 

 

Overslaan naar inhoud