Familieleden van EU-burgers

Over wie gaat het?

 

Alleen bepaalde leden van het zogenaamde "kerngezin" worden als "gezinsleden" beschouwd. 

 

- De echtgenoot of gelijkwaardige huwelijkspartner van een EU-burger.

- De partner waarmee de EU-burger is verbonden door een geregistreerd partnerschap volgens een wet (wettelijke samenwoning, PACS, enz...) die ouder is dan 21 jaar.

- De nakomelingen van de EU-burger of zijn echtgenoot of partner die jonger zijn dan 21 jaar of te hunnen laste komen, mits de ouder het gezagsrecht heeft en, in geval van gedeeld gezagsrecht, mits de andere houder van het gezagsrecht daarmee heeft ingestemd. 

- ascendenten van niet-Belgische EU-burgers of hun echtgenoten of partners die te hunnen laste zijn, met uitzondering van ascendenten van EU-burgers die student zijn.

 

Deze personen kunnen, mits zij hun familiebanden en het burgerschap van de EU-burger kunnen aantonen, het Belgische grondgebied betreden en er maximaal drie van de zes maanden verblijven om hun familielid EU-burger te vergezellen of zich bij hem te voegen. Zij moeten hun aankomst melden bij de gemeentelijke autoriteiten van hun woonplaats in België. 

 

Toepassing 

 

Om zich voor langer dan drie maanden met hun familielid met EU-burger in België te vestigen, moeten deze onderdanen zich in beginsel wenden tot het Belgische consulaat of de Belgische ambassade in het land waar zij mogen verblijven (aanvraag van een D-visum). 

 

Indien zij zich reeds in België bevinden, kan de aanvraag worden ingediend bij de gemeente van hun woonplaats.

 

Zie de ADDE-website (www.adde.be) of de Dienst Vreemdelingenzaken (https://dofi.ibz.be)

 

Over te leggen documenten

 

Ter staving van een verblijfsaanvraag van meer dan drie maanden moeten familieleden van EU-burgers binnen drie maanden na hun aanvraag :

 

- Een geldig of ongeldig paspoort of identiteitskaart

- Het inschrijvingsbewijs van de burger van de Unie

- Bewijs van gezagsrecht over minderjarige nakomelingen of instemming van de andere ouder

- Voor nakomelingen ouder dan 21 jaar, een bewijs dat zij ten laste zijn en dat zij een ziektekostenverzekering hebben.

- Voor de ascendenten van een EU-burger, het bewijs dat zij van hem afhankelijk zijn en het bewijs van stabiele, regelmatige en voldoende middelen van bestaan alsmede een ziektekostenverzekering.

- Voor de afstammeling van een burger van de Unie die student is, het bewijs dat hij ten laste komt

- Bewijs van voldoende bestaansmiddelen en ziektekostenverzekering

- De meeste buitenlandse documenten van de burgerlijke stand (geboorteakte, huwelijksakte, enz.) moeten in een van de Belgische landstalen worden vertaald en eerst door de bevoegde nationale autoriteiten en vervolgens door de Belgische ambassade worden gelegaliseerd.

 

Raadpleeg de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken www.diplomatie.be 

 

Verblijfsvergunningen 

 

Zodra de aanvraag is ingediend met het bewijs van familielidmaatschap van een burger van de Unie, moet het gemeentebestuur een bijlage 19ter (tijdelijk verblijfsrecht). Zodra de vereiste documenten zijn ingediend, voert het gemeentebestuur een verblijfscontrole uit en geeft het een Certificaat van registratie De gemeente geeft het dossier door aan de Dienst Vreemdelingenzaken, die zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zes maanden na de afgifte van de bijlage 19ter een beslissing moet nemen. Indien de DVZ binnen deze termijn geen beslissing heeft genomen of indien de beslissing positief is, moet het gemeentebestuur een verblijfskaart voor familieleden van burgers van de Unie (Bijlage 9, kaart F). 

 

In geval van weigering, met of zonder bevel om het grondgebied te verlaten, moet door het gemeentebestuur een schriftelijke en gemotiveerde beslissing worden genomen, die kan worden aangevochten voor de Conseil du contentieux des Etrangers, bijgestaan door een in verblijfszaken gespecialiseerde advocaat.

 

 

Overslaan naar inhoud