Burgers van de Europese Unie

Over wie hebben we het? EU-burgers zijn burgers van de 28 lidstaten. Het verblijfsregime dat in België geldt voor burgers van de Europese Unie, geldt ook voor burgers van Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

 

Alle EU-burgers (en personen die gemachtigd zijn om in het Schengengebied te verblijven) mogen het Belgische grondgebied betreden en er maximaal drie maanden van een periode van zes maanden verblijven, op de enige voorwaarde dat ze hun staatsburgerschap kunnen bewijzen en hun aankomst kunnen melden bij de gemeentelijke autoriteiten van hun verblijfplaats in België. 

 

Meer dan drie maanden regelen : Als je langer dan drie maanden in België wilt wonen, moet je binnen drie maanden na je aankomst in het land een aanvraag indienen bij de gemeente van je verblijfplaats.

 

De belangrijkste voorwaarde voor een verblijf van meer dan drie maanden voor EU-burgers is dat ze over voldoende middelen beschikken om niet ten laste te komen van het Belgische socialezekerheidsstelsel.

 

Over te leggen documenten: Ter staving van een aanvraag voor een kentekenbewijs moeten, naast de bewijs van hun staatsburgerschapEU-burgers moeten daarom aantonen dat ze over voldoende middelen van bestaan beschikken. Binnen drie maanden na het indienen van hun aanvraag moeten ze de volgende bewijzen bijvoegen, afhankelijk van de herkomst van hun middelen:

 

  • Werknemer : een verklaring van tewerkstelling of een getuigschrift van tewerkstelling
  • Zelfstandigen : inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer en bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
  • Werkzoekende (werkloos) : inschrijving bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling of kopieën van sollicitatiebrieven en bewijs van een reële kans om te worden aangenomen (diploma's, beroepsopleiding, duur van de periode van werkloosheid, enz.)
  • "Lijfrentetrekkerpersonen met eigen middelen: bewijs van deze middelen en van ziektekostenverzekering. 
  • Student : bewijs van inschrijving bij een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling, ziektekostenverzekering en een verklaring van voldoende bestaansmiddelen of een ander gelijkwaardig middel waaruit blijkt dat zij over voldoende bestaansmiddelen beschikken.

 

Verblijfsvergunningen : Zodra een aanvraag wordt ingediend met een bewijs van EU-burgerschap*, worden EU-burgers ingeschreven in het wachtregister en krijgen ze een bijlage 19. Vervolgens wordt een verblijfscontrole uitgevoerd, waarna de burger wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister en een inschrijvingsbewijs (verblijfsvergunning, E-kaart) krijgt. EU-burgers die toegelaten zijn voor verblijf mogen in België werken zonder speciale toelating.

 

Het registratiecertificaat is maximaal vijf jaar geldig en kan worden verlengd.

 

* Op welke manier dan ook: paspoort of identiteitskaart, zelfs als deze verlopen is, of een ander document dat de identiteit en nationaliteit bewijst.

Overslaan naar inhoud